Ontzorg je ouders, gevestigd aan Dahliastraat 56 Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dahliastraat 56
7531 DM ENSCHEDE
https://ontzorgjeouders.nl
Info@ontzorgjeouders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontzorg je ouders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ontzorg je ouders verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • burger service nummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ontzorg je ouders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over onze diensten of wijzigingen over onze diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van het factureringsproces
 • Ontzorg je ouders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ontzorg je ouders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Blije Lach) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Blij Lach bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • Voor alle gegevens omtrent onze cliënten bewaren wij de gegevens zolang de overeenkomst loopt.
 • Voor alle gegevens omtrent onze actieve maatjes bewaren wij de gegevens zolang de overeenkomst loopt.
 • Voor alle gegevens omtrent niet actieve maatjes hanteren wij een bewaartermijn van één jaar.
 • Voor alle gegevens omtrent sollicitanten hanteren wij een bewaartermijn van één jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontzorg je ouders deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontzorg je ouders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij valt te denken aan: accountantskantoor, administratiekantoor, belastingdienst, Cloud beheerder, etc.

Daarnaast verstrekt Ontzorg je ouders persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ontzorg je ouders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Ontzorg je ouders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ontzorgjeouders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ontzorg je ouders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontzorg je ouders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@ontzorgjeouders.nl